duminică, februarie 25, 2024
Recrutare IQool
AcasăLifeStyleUniversitatea Hyperion, oferta de masterate pentru 2017-2018

Universitatea Hyperion, oferta de masterate pentru 2017-2018

Universitatea Hyperion vine și anul acesta în întâmpinarea celor care vor să urmeze un program de master. Oferta educațională cuprinde 16 masterate acreditate și în concordanță cu cerințele actuale ale angajatorilor.

Concursul de admitere pentru studiile universitare de masterat se desfășoară în perioada 1-30 septembrie 2017 și constă într-un interviu sau test de aptitudini (în cazul Facultății de Arte).

La Facultatea de Științe Juridice Hyperion există programul masteral DREPTUL PENAL AL AFACERILOR”, cu o durată de 3 semestre (ZI), care îndeplineşte o misiune specifică şi are obiective clare, realizabile. Masteratul asigură prin gama de discipline cuprinse în planul de învăţământ o pregătire temeinică a cadrelor calificate pentru diferite activităţi juridice, economice şi de afaceri, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

În cadrul Facultății de Arte Hyperion sunt două programe masterale.

„ARTA ACTORULUI. METODE DE ÎNNOIRE A MIJLOACELOR DE EXPRESIE” oferă un cadru profesionist de pregătire timp de 4 semestre (ZI) şi este centrat pe cursuri specifice Artei Actorului (actorie de teatru, actorie de film, curs de moderator și realizator TV, pedagogie teatrală), eficiente calitativ şi din punct de vedere al timpului (pentru cei care au un job, cursurile sau repetițiile se pot face seara), venind în întâmpinarea cerinţelor masteranzilor.

Masteranzii de la Actorie vor avea posibilitatea să își îmbunătățească cunoştinţele dobândite în timpul facultăţii şi să le valorifice în producţii teatrale profesioniste, având sprijinul profesorilor, care sunt profesioniști în domeniul artelor spectacolului. La finalul celor doi ani, vor fi prezentate publicului larg spectacolele de disertaţie în cadrul unei Gale a Absolvenţilor.

Masteranzii Hyperion sunt atât absolvenți ai Facultății de Arte, cât și oameni care au făcut o facultate fără nicio legătură cu artele. Unii sunt absolvenți de istorie, geografie, geologie, biologie etc., care vor să facă documentare științifice. Alții au terminat literele și au trecut de la povestea scrisă la cea derulată cinematografic, sau au trecut prin facultăți cu profil economic, descoperindu-și vocația de manageri culturali. Oricine vrea să facă film și să iasă pe o scenă are la dispoziție programul masteral „DRAMATURGIE CINEMATOGRAFICĂ. SCENARISTICĂ FILM ŞI TV”, cu o durată de 4 semestre (ZI).

Facultatea de Jurnalism Hyperion are programul masteral COMUNICARE MEDIATICĂ ŞI PUBLICITATE”, dedicat absolvenților de jurnalism, comunicare și PR, celor care lucrează în instituții media sau agenții de publicitate, și nu numai. Toți cei care vor să aprofundeze și să se specializeze în domeniul comunicării specifice mass-media și în cel al publicității, se pot înscrie la acest masterat.

Numărul semnificativ al celor care au ales „Comunicare mediatică și publicitate” și lucrează în domenii relevante, denotă pregătirea temeinică pe care o oferă acest program masteral timp de 4 semestre (ZI).

La Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Hyperion există două programe masterale: PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ; POLITICI COMUNITARE ŞI INTERVENŢII SOCIALE.

Domeniul psihologiei clinice și al consilierii psihologice este în plină ascensiune. A crescut numărul celor care vor să se specializeze în această ramură a psihologiei, dat fiind faptul că sunt tot mai mulți oameni apelează la servicii de consiliere psihologică, iar companiile aduc specialiști care să îi consilieze pe angajați.

Astfel, Universitatea Hyperion vine în întâmpinarea celor care vor să se specializeze în PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ cu un program masteral eficient și de mare interes, care durează 4 semestre (ZI).

„POLITICI COMUNITARE ŞI INTERVENŢII SOCIALE” se adresează celor pasionați de domeniile psihologie și sociologie. Această specializare permite o mai bună înțelegere a fenomenelor sociale care au loc în societate și identificarea unor soluții inteligente de către cei care doresc să lucreze în instituții cu profil social. Calitatea deosebită a masteratului se evidențiază și în recomandările celor care au absolvit acest program, după 4 semestre (ZI) de studiu.

În cadrul Facultății de Științe Economice Hyperion sunt patru programe masterale, cu durată de 4 semestre (ZI), care abordează domenii diverse și de interes ale științelor economice.

Caracterizat de interdisciplinaritate, vizând o problematică complexă ce abordează atât liberalizarea comercială, politicile economice şi pieţele financiare europene, cât şi istoria economică şi socială a construcţiei europene, reglementările legislative ale UE, precum şi problemele dezvoltării socio–economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială),

programul masteral „GUVERNANȚĂ ECONOMICĂ EUROPEANĂ” furnizează masteranzilor cunoştinţele şi aptitudinile necesare, pentru a formula răspunsuri corespunzătoare atât întrebărilor pe care le ridică acest domeniu complex, cât şi provocărilor pe care le implică o guvernanţă economică europeană eficientă. Principalul obiectiv al masteratului este de a forma experţi în domeniul politicilor economice şi a instituţiilor europene, oferind o instruire avansată în ştiinţele europene, completate  de un cadru larg de interdisciplinaritate.

Cunoaşterea şi aprofundarea teoriei şi practicii motivaţionale, a leadership-ului, se adaugă demersului strategic în domeniul resurselor umane şi gestiunii fundamentale a funcţiunii: planificare, recrutare, remunerare, formare, apreciere, carieră.

Programul masteral LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze domeniul resurselor umane: absolvenţilor de studii superioare, specialiştilor în resurse umane din organizaţii publice şi întreprinderi private, administratorilor întreprinderilor mici şi mijlocii, şi directorilor marilor întreprinderi, persoanelor care lucrează în domeniul formării continue, persoanelor angajate în structuri ale MAPN, MAI şi MJ.

Masteratul AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI CONSILIERE urmăreşte instruirea masteranzilor în domeniul contabilităţii şi auditului, şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică economică axată pe aceste domenii. Prin acest masterat se conturează posibilitatea dezvoltării cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor necesare specialiştilor în organizarea şi conducerea auditului financiar – contabil la nivelul agenţilor economici, precum şi pentru implementarea şi valorificarea adecvată a sistemului de audit în administraţia publică.

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) recunoaște acest program masteral ca fiind unul profesional/științific, care oferă cursanților o pregătire adecvată în materiile cerute pentru admiterea la stagiu în activitatea de audit financiar. Totodată, cei care urmează acest program de master nu mai susțin testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar.

Misiunea programului „MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR” este de a oferi absolvenților cu studii universitare, cu experiență practică în domeniul managementului, pregătirea necesară pentru completarea și aplicarea cunoștințelor privind problematica generală a investițiilor în economie, atât la nivel micro și macro, cât și sectorial internațional.

Scopul masteratului este de a pregăti specialiști pe problematica economică a investițiilor din multiple puncte de vedere: managerial, financiar, socio-economic etc.

Pentru cei care vor să se specializeze în științele socio-umane, Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii are patru programe masterale a căror perioadă de studiu este de 4 semestre (ZI).

Masteratul DIPLOMAȚIE CULTURALĂ este unic în România, interdisciplinar și inovativ la nivel mondial, iar din anul universitar 2016-2017 reprezintă domeniu de studiu la Facultatea de Științe Politice a Universității Hyperion. Acreditarea acestui masterat s-a realizat în cadrul proiectului european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală.

„GEOPOLITICĂ, ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE”, masterat situat la confluenţa istoriei, geografiei, ştiinţelor politice şi militare, constituie un demers interdisciplinar de relevare a raportului dintre datele naturale ale geografiei şi politica statelor lumii şi de analiză a „jocului politic dintre state”.

Programul și-a propus profesionalizarea studenților în direcția excelenței academice, intenționând a se manifesta și acționa dincolo de tradițional și soluții generale, propunând un nivel înalt al analizei științifice și al expertizei în domenii parțial explorate în România, precum: cunoaşterea avansată a teoriilor şi definirea conceptelor şi metodologiilor folosite în analizele geopolitice; identificarea tipurilor de risc geopolitic în relaţiile cu mediul naţional şi internaţional.

Misiunea masteratului MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ constă în formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul multidisciplinar al managementului de mediu, al instrumentelor tehnice şi de evaluare, de remediere şi conservare a mediului în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile.

În plus, cursanții sunt conectați la activități complexe de documentare, laborator și teren, în colaborare cu instituții de cercetare – învățământ, cu experiență în domeniu, asigurându-se astfel o pregătire la standarde înalte pentru profesia ce va fi exercitată după absolvire.

Studiile universitare de masterat pentru programul COMUNICARE INTERCULTURALĂ ŞI TRADUCERE PROFESIONALĂ asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Oferta educațională a Facultății de Științe Exacte și Inginerești Hyperion cuprinde două programe masterale care se studiază pe o perioadă de 4 semestre (ZI).

Abordând un domeniu aflat într-o dezvoltare accelerată, masteratul MANAGEMENTUL PROIECTELOR TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE” adaugă o componentă multidimensională proiectelor devenite familiare în ciclul de licență, prin îmbinarea unor teme de mare complexitate, caracteristice aplicațiilor de vârf, de către un colectiv de specialiști. Masteranzii sunt pregătiți atât pentru tehnologiile cele mai actuale, cât și pentru organizarea logică și eficientă a lucrului în echipă. Formarea în cadrul masteratului le va permite ca în viitor să se poată integra în cele mai performante colective și chiar să conducă proiecte extrem de competitive în domeniul tehnologiilor de vârf.

În ultimele decenii, domeniul cercetării materialelor a constituit unul dintre punctele cu interes primordial și de succes al aplicațiilor fizicii. Practic toate tehnologiile performante ale momentului se bazează pe descoperirea, dezvoltarea și aplicarea unor materiale speciale, care utilizează cele mai actuale concepte și teorii ale fizicii. Curricula masteratului FIZICA MATERIALELOR ŞI APLICAŢIIurmărește familiarizarea masteranzilor cu aspectele subtile ale domeniului corpului solid, mecanicii cuantice, termodinamicii, etc., pentru a completa cunoștințele fundamentale dobândite în ciclul de licență.

Înscrierile au loc de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00, iar sâmbăta și duminica între orele   9:00 – 14:00,  la Secretariatul General al Universității Hyperion (Corp A, parter) din Calea Călărași, nr.169, sector 3.

Dosarul de înscriere la master trebuie să cuprindă:

 • Cerere tip de înscriere la admitere;
 • Chitanţa cu taxa de înscriere;
 • Diploma de licenţă (în original + copie xerox) / adeverinţă de promovare a examenului de licenţă/diplomă (în original) pentru promoţia 2017;
 • Supliment la diplomă (în original + copie xerox) pentru seriile care au primit diploma de licenţă;
 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox);
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de naştere (în original + copie xerox);
 • Certificat de căsătorie (în original + copie xerox), unde este cazul;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • Buletin sau carte de identitate (în original + copie xerox;
 • 3 fotografii color tip buletin.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Facilități:

 • Taxele de studii se pot achita în 4 rate;
 • Reduceri de taxă şi burse pentru studenţii cu medii peste 9,50 (la anumite programe);
 • 10% reducere pentru înscrierea a 2 membri ai familiei;
 • Reducerile se cumulează;
 • Târguri de joburi;
 • Întâlniri cu angajatori în cadrul stagiilor de practică și al proiectelor desfășurate;
 • Burse de stagii şi studii în Japonia şi în alte ţări;
 • Posibilităţi de angajare, după terminarea studiilor, în cadrul Universităţii şi al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion.

Cei din provincie și nu numai se pot caza în căminul studențesc al Universității Hyperion, situat pe Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3.

Informații suplimentare la Secretariatul General și pe  www.hyperion.ro/admitere/masteratwww.bpuh.hyperion.ro sau www.facebook.com/universitateahyperion.

Mirela Frățilă
Mirela Frățilă
Sunt studentă la Facultatea de Comunicare si Relații Publice, SNSPA, am 18 ani și iubesc muzica, dansul, plimbările lungi și să-mi petrec timpul cu prietenii. Îmi place sa descopăr oameni și locuri noi, deci îmi doresc să pot călători cât mai mult. Privesc cu optimism spre viitor si sper să realizez tot ce îmi propun.
RELATED ARTICLES

Most Popular