Federația Forumul Tinerilor din România în parteneriat cu UGIR Filiala Ialomița
implementează începând cu 24.05.2018, proiectul strategic COOL JOBS – propunere
alternativă de politici publice pentru prevenirea șomajului în rândul tinerilor.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 16 luni și este cofinanțat de FONDUL
SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă ”Competența
face diferența” 2014-2020, CP2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor
sociali de a formula politici publice alternative, Axa prioritară 1 Administrație publică și
sistem judiciar eficiente, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde
comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul General al proiectului este reprezentat de creșterea gradului de implicare al
ONG-urilor și partenerilor sociali în proceselor decizionale ale autorităților publice cu
atribuții în reglementarea și organizarea consilierii și orientării profesionale a elevilor, în
beneficiul viitorilor absolvenți de învățământ preuniversitar și mediului de afaceri. Acesta
corespunde problemelor identificate de parteneri: lipsa unui sistem naţional coerent de
informare, consiliere și orientare profesională la nivel național/regional/ local, care să vizeze formarea profesională inițială a elevilor și lipsa capacității organizațiilor non-guvernamentele și a partenerilor sociali de a propune politici publice alternative în acest domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:
 Formularea și promovarea a două propuneri alternative de politici publice în domeniul
consilierii și orientării profesionale a elevilor din învățământul preuniversitar cu
implicarea liderului de parteneriat, a partenerului şi a structurilor locale ale acestora,
parteneri sociali și ONG-uri, în 16 luni.
 Sprijinirea liderului de parteneriat, a partenerului şi a structurilor locale ale acestora de
a-și îmbunătăți capacitatea de formulare și promovare de propuneri alternative la
politicile publice inițiate de Guvern prin formarea a 320 de persoane (reprezentanți ai
partenerilor sociali și ONG-urilor).
 Creșterea gradului de conștientizare privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și
nediscriminarea, respectiv egalitatea de gen în rândul a 320 de membri ai ONG-urilor
și partenerilor sociali implicați în activități de formare pentru îmbunătățirea capacității
de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de
Guvern timp de 16 luni.

Proiectul corespunde priorităților Strategiei Europa 2020 propusă de Comisia Europeană
în martie 2010 și asumată de România prin Președintele țării în mai 2010. Una dintre prioritățile Strategiei este creșterea favorabilă a incluziunii, promovarea unei economii cu o
rată ridicată a ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Comisia Europeana propune printre obiective principale pentru UE ca 75% din populația cu
vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă. De asemenea rata
abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din
generația tânără ar trebui să aibă studii superioare.